Opatrovateľstvo

V skratke o minimálnej mzde v Nemecku

nemeckoV 21 z 28 členských štátov Európskej únie je zákonom nariadená minimálna mzda – Nemecko sa tak stáva 22 členom. Dánsko, Fínsko, Taliansko, Rakúsko, Švédsko a Cyprus ju však nemajú.

Čítať ďalej...

Nový balík starostlivosti pre opatrovateľov

novy balik starostlivosti„Novela prináša rozšírenie nepretržitej starostlivosti, významné inovácie v oblasti príspevku na starostlivosť a výrazné zlepšenie pre opatrovateľa.“

Čítať ďalej...

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie - § 46

preplacanie kurzov 22.05.2013Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) je v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) teoretická príprava alebo praktická príprava UoZ, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní.

Čítať ďalej...

Agentúry podporovaného zamestnávania

ludia - lupa 14. 05. 2013Agentúry podporovaného zamestnávania sú v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovpovinné raz ročne poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za uplynulý rok .

Písomne na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Odbor právnych činností sekcie služieb zamestnanosti
Špitálska č. 8
812 67 Bratislava

Čítať ďalej...

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

ruka s eurami 14.5.2013Od 01.05.2013 nadobúda účinnosť zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle uvedeného zákona môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3 citovaného zákona, vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Čítať ďalej...

Ďalšie články...

  1. Opatrovníctvo
670

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu