Opatrovateľstvo

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

 

S účinnosťou od 01.05.2013, sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 4 citovaného zákona. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä

a) názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa

b) dĺžku trvania zamestnania

c) druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky

d) spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia

e) rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.

 

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu je povinný podľa § 25 ods. 5 citovaného zákona informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnávaním v zahraničí.

 

Práva a povinnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu - informácia

Fyzickým a právnickým osobám, ktorým bolo udelené živnostenské oprávnenie v oblasti sprostredkovania zamestnania za úhradu zostávajú povinnosti vyplývajúce z § 28 zákona o službách zamestnanosti.

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu (ďalej len "sprostredkovateľ") podľa §§ 25, 27 a 28 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") je povinný:

 • Pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ") uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
 • názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
 • dĺžku trvania zamestnania,
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,
 • Informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.
 • Pri sprostredkovaní zamestnania v zahraničí dodržiavať zákonné ustanovenia o SZÚ platné v štátoch, pre ktoré sa vydáva povolenie.
 • Viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
 • meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu.
 • Zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.

 

Podľa § 28 písm. b) zákona o službách zamestnanosti je sprostredkovateľ povinný poskytovať Ústrediu:

1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a osobné údaje občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti - v súlade so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní - bez súhlasu dotknutej osoby. Údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca elektronickou formou, ktorú určilo Ústredie.

(Ústredie zabezpečilo aplikačné programové vybavenie, ktoré umožňuje sprostredkovateľom zamestnania za úhradu s mesačnou periodicitou zadávať požadované údaje elektronicky cez internetovú aplikáciu umiestnenú na webovej stránke: ww.eures.sk/szu. Sprostredkovateľ sa prihlasuje do programu prostredníctvom vygenerovaného užívateľského mena a prístupového hesla, ktoré zaručuje ochranu osobných údajov občanov pri plnení si zákonnej povinnosti sprostredkovateľa.)

(Ústredie písomne informuje sprostredkovateľa zamestnania za úhradu o jeho povinnostiach a pri vzniku oprávnenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu zasiela písomnú informáciu s prihlasovacími údajmi do systému mesačného elektronického predkladania údajov.)

2. správu o svojej činnosti „za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roku - podľa § 28, písm. b bod 2) bez vyzvania.

(V prípade ukončenia činnosti SZÚ v priebehu roka, sprostredkovateľ zasiela správu o svojej činnosti za príslušný rok bezprostredne po skončení vykonávania SZÚ.)

Od 01.06.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona sa sprostredkovanie zamestnania za úhradu stalo od 01.06.2010 živnosťou!

 

Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu pre fyzické a právnické osoby vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „Ústredie") do 31.05.2010 stratili platnosť 31.12.2010!

Pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa a zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa do 31.12.2010 sa postupovalo podľa právneho predpisu účinného do 31.05.2010 (zákona č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Do 31. 12. 2010 mohlo Ústredie podľa § 27 ods. 2) písm. a ) - d) zákona o službách zamestnanosti pozastaviť činnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu do odstránenia zistených nedostatkov a zrušiť povolenie na SZÚ na základe návrhu oprávnených orgánov.

 

Zoznam sprostredkovateľov zamestnania za úhradu nájdete tu.

 

 

Zdroj: upsvar.sk

4810

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu