Katalógy

Podmienky a Pravidlá katalógu

Vitajte na informačnom portáli www.opatrovateľky.com (Opatrovatelky.com). Ďakujeme za Vašu návštevu, prejavený záujem a dovoľte, aby sme Vás oboznámili s podmienkami a pravidlami inzercie.

 • Katalóg informačného portálu Opatrovatelky.com je určený najmä na bezplatnú inzerciu. Inzerovať môže ktokoľvek – občan, živnostník, firma, iné právnické osoby a pod. (ďalej len užívatelia) za predpokladu rešpektovania limitov a pravidiel, stanovených prevádzkovateľom portálu Opatrovatelky.com.
 • Bezplatnosť inzercie je garantovaná aj do budúcna (samozrejme s výnimkou nadštandardných služieb, ktoré sú spoplatnené. Takýmito službami sú tzv. zvýhodnené inzeráty – top inzeráty).
 • Tento dokument obsahuje záväzné pravidlá a podmienky využívania služieb informačného portálu Opatrovatelky.com, prevádzkovaného spoločnosťou Opatrovatelky.com. (ďalej len Prevádzkovateľ)
 • Podmienkou možnosti využitia služieb nášho portálu Opatrovatelky.com je súhlas užívateľa s týmito Pravidlami a podmienkami inzercie.
 • Pri využití služieb portálu Opatrovatelky.com je užívateľ pri registrácii povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované Prevádzkovateľom, ktoré nemajú osobnú povahu, nie sú v rozpore so zák.č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov, a ktoré sú nutné pre zaradenie Dát do príslušnej kategórie.
 • Prevádzkovateľ informačného portálu Opatrovatelky.com si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.
 • Inzeráty môžu byť vkladané len do kategórií zodpovedajúcej ich obsahu.
 • Na využívanie služieb portálu Opatrovatelky.com nie je potrebná registrácia, avšak registrácia poskytuje užívateľovi množstvo nadštandardných možností. Tieto možnosti sú popísané pri vložení inzerátu.
 • Inzerát môže mať charakter komerčný i nekomerčný obsah.
 • Užívateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov a záznamov, avšak je dovolené inzerovať iba konkrétnu ponuku, resp. službu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo počet podávaných inzerátov do jednej kategórie obmedziť. Nie je dovolené vkladať do nadpisu inzerátu odkaz na web.
 • Podaný inzerát je pridaný na informačný portál Opatrovatelky.com na schválenie administrátorom a po schválení bude pridaný na portál v rozmedzí jednej hodiny až jedného dňa. Nie je dovolené podávať inzeráty so zhodným textom do rôznych kategórií.
 • V textoch inzerátov môže užívateľ uviesť (propagovať) akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail. Po každom pridanom inzeráte bude užívateľovi zaslaný e-mail s kódom na odstránenie inzerátu.
 • Užívateľ si je vedomý, že užíva informačný portál Opatrovatelky.com na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
 • Užívateľ má právo využívať všetky služby, ktoré ponúka informačný portál Opatrovatelky.com vrátane platených služieb (platené služby budú jasne označené)
 • Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len Prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo zmazať (odstrániť) akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii (vrátane úpravy grafického štýlu), taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to Prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.
 • Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy normy Slovenskej republiky pri používaní služieb tohto informačného portálu Opatrovatelky.com. V prípade porušenia právnych noriem, môže Prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.
 • Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Opatrovatelky.com, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál Opatrovatelky.com bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na informačnom portáli Opatrovatelky.com, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzertného portálu Opatrovatelky.com a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.
 • Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.
 • Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený, v zmysle §65, zákona 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre užívateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.
 • Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných vecí užívateľov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.
 • V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu Opatrovatelky.com .

Prevádzkovateľ dáva prísľub, že urobí všetko pre to, aby užívatelia boli so službami inzertného portálu Opatrovatelky.com spokojní a prípadné reklamácie sa riešili k spokojnosti užívateľov.

Na informačnom portáli Opatrovatelky.com nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Jediným povinným údajom je len e-mailová adresa užívateľa.

V prípade nakladania s osobnými údajmi užívateľa (hlavne pri platených službách) sa postupuje podľa zákona č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a na znak súhlasu označí položku - Súhlasím s podmienkami a pravidlami inzercie.

Tieto podmienky a pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

 

1590

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu