Diskusia

Podmienky a pravidlá používania diskusie, chatu a pridávania komentárov

Podmienky a pravidlá používania diskusie, chatu a pridávania komentárov Tento dokument obsahuje záväzné pravidlá a podmienky využívania služieb informačného portálu opatrovatelky.com, prevádzkovaného spoločnosťou opatrovatelky.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia a podmienky používania diskusie, chatu a pridávania komentárov na portáli opatrovatelky.com

Webový portál opatrovatelky.com umožňuje registrovaným i neregistrovaným užívateľom komunikovať a vytvárať diskusné témy, a to predovšetkým v otázkach týkajúcich sa práce a života opatrovateliek. Registrovaným užívateľom sa rozumie užívateľ, ktorý vykoná registráciu formou registračného formulára a uvedie všetky povinné údaje. Povinnosti a práva registrovaného užívateľa sú uvedené v článku III. Neregistrovaný užívateľ je užívateľ, ktorý nevykoná registráciu. Stráca tak možnosť byť informovaný prostredníctvom e-mailu o prípadnej odpovedi na jeho príspevok v rámci diskusie. Povinnosti a práva neregistrovaného užívateľa sú uvedené v článku III. Diskusia je diskusné fórum, ktoré slúži na komunikáciu registrovaných i neregistrovaných užívateľov na témy týkajúce sa práce a života opatrovateliek. Komentárom sa rozumie pridávanie názoru registrovaného či neregistrovaného užívateľa k uverejneným článkom. Obsah textov celého portálu opatrovatelky.com bol starostlivo zostavený a prešiel dôkladnou kontrolou. Za správnosť, aktuálnosť a úplnosť poskytovaných informácií však nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Použitím týchto informácií, ako aj odkazov, formulárov atď. nevznikajú v žiadnom prípade opodstatnené právne nároky.

V prípade nakladania s osobnými údajmi užívateľa sa postupuje podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a ako súhlas označí položku - Súhlasím s podmienkami užívania portálu opatrovatelky.com. Na informačnom portáli opatrovatelky.com nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Povinnými údajmi v registračnom formulári je meno (nick), e-mail a heslo. V prípade nakladania s osobnými údajmi užívateľa sa postupuje podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky texty na tejto stránke majú iba informačný charakter a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich pravdivosť a obsah. Diskusné príspevky sú publikované ihneď po ich zaslaní do systému, Prevádzkovateľ ich neschvaľuje a ani neautorizuje a teda nemôže ovplyvniť ich obsah. Vyhradzujeme si právo zamknúť, presunúť, rozdeliť, spojiť alebo zmazať ľubovoľný príspevok.

 

Článok II

Registrácia

Užívateľ svojou registráciou potvrdzuje, že bude konať podľa existujúcich pravidiel a platných právnych predpisov SR. Členstvo na stránke opatrovatelky.com je bezplatné. Akékoľvek námietky k členstvu a podmienkam stanovených Prevádzkovateľom budú považované za irelevantné. Každý Užívateľ môže mať len jeden účet. V prípade, že Užívateľ chce zmeniť svoje meno (nick), je potrebné oboznámiť s tým administrátora. Registrovaný Užívateľ je povinný uvádzať len pravdivé údaje. V prípade, ak má Prevádzkovateľ podozrenie, že údaje sú nepravdivé, môže bez upozornenia zrušiť Užívateľovo konto alebo dočasne obmedziť jeho prístup na stránku. Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyhovieť tejto žiadosti najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti a písomne upovedomiť Užívateľa o tejto zmene, a to zaslaním informačnej odpovede na e-mailovú adresu Užívateľa. Úplne zrušenie konta je možné len užívateľom, ktorí majú nulový počet príspevkov. V opačnom prípade je možná len deaktivácia konta.

 

Článok III

Užívatelia a ich práva a povinnosti

Užívateľ je oprávnený: vytvárať nové diskusie vyjadrovať svoje názory a podnety vo forme komentárov, ktoré však nesmú byť v rozpore s podmienkami Prevádzkovateľa a so zákonmi SR zapájať sa do diskusie formou chatu prispievať na stránku svojimi textami – receptami, príbehmi, tipmi atď., a to ich zaslaním na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Následne bude text redigovaný a po odsúhlasení administrátormi zverejnený na stránke Prevádzkovateľa. Užívateľ tak súhlasí s využitím autorského diela Prevádzkovateľom bez nároku na odmenu.

Užívateľ má zakázané:

 • akýmkoľvek spôsobom používať vulgarizmy, hanlivé a osočujúce slová, slovné spojenia, výrazy a znaky, ktorých priamy či nepriamy význam porušuje akúkoľvek spoločenskú morálku a etiku používať vyhrážky a osobné útoky voči iným Užívateľom alebo iným osobám uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, klamlivé informácie o iných Užívateľoch alebo iných osobách
 • akýmkoľvek spôsobom podnecovať k nenávisti, propagovať násilie a neznášanlivosť na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického zmýšľania, národného či sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k etnickej skupine
 • propagovať vojnu a násilie, podnecovať k neľudskému konaniu alebo ho zľahčovať a schvaľovať akoukoľvek formou
 • propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a schvaľovať ich užívanie
 • ohrozovať fyzický, psychický a morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševný a emocionálny vývoj
 • propagovať akúkoľvek pornografiu
 • zakladať diskusie v cudzom mene alebo sa vydávať za iného Užívateľa
 • vydávať sa za verejne činnú osobu
 • opakovane zverejňovať rovnaké diskusné príspevky, komentáre
 • pridávať diskusné príspevky a komentáre s výraznými grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť pozornosť (texty písané veľkým písmom, kurzívou, tučným písmom či nadmerné využívanie akýchkoľvek emotikonov)
 • propagovať a zverejňovať súkromné firmy, a to najmä odkazovaním na ich webové stránky (na propagáciu slúžia inzeráty a firemné profily)
 • propagovať a zverejňovať obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, a to aj zverejňovaním odkazov na ich webové stránky
 • spamovať a uverejňovať, posielať a propagovať nevyžiadané správy a hromadne ich rozposielať
 • používať webovú stránku na účely, ktoré sú v rozpore s Podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi SR
 • vytvárať a organizovať súťaže.

 

Článok IV

Vedenie diskusie:

 • spravovanie, kontrolu a moderovanie má na starosti tím administrátorov
 • neodôvodneným obviňovaním a osočovaním administrátorov a moderátorov bude Užívateľ vylúčený z diskusie
 • akékoľvek neoprávnené námietky k práci administrátorov a moderátorov budú považované za irelevantné
 • vedenie diskusie dohliada na priebeh diskusie a v prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel a podmienok Užívateľom budú vykonané príslušné opatrenia (vylúčenie z diskusie, pozastavenie konta či úplne zrušenie konta, a takisto aj podanie podnetu na prešetrenie príslušným orgánom v prípade porušenia zákonov SR)
 • funkcia administrátora a moderátora je stanovená Prevádzkovateľom a žiaden Užívateľ tak nemôže prebrať túto funkciu
 • o uzatváraní a mazaní diskusných príspevkov a komentárov rozhoduje vedenie fóra.

 

Článok V

Zakladanie tém a prispievanie

Diskusia slúži len na komunikáciu medzi jednotlivými Užívateľmi. Užívateľ je povinný zaradzovať svoje podnety, otázky a pripomienky do jednotlivých kategórií, ktorým téma podlieha. Propagácia služieb a tovarov je možná len cez inzerciu. Vedenie fóra si vyhradzuje právo odstrániť, príp. presunúť príspevok do kategórie, kam patrí. V prípade, ak Užívateľ opakovane pridáva príspevky do nevhodnej kategórie, jeho účet môže byť pozastavený, príp. zrušený. Oficiálnym jazykom diskusie a chatu je slovenčina, čeština a nemčina. V odôvodnených prípadoch aj angličtina. Príspevky a komentáre v iných jazykoch budú zmazané. Užívateľ sa môže vyjadrovať k akýmkoľvek témam, no v prípade, ak vedenie fóra zaregistruje opakovane pridávanie nezmyselných príspevkov, považuje to za porušenie pravidiel a Užívateľovo konto tak bude pozastavené. Je zakázané písať príspevky so zapnutým CAPS-LOCK, nadmieru využívať emotikony a zverejňovať príspevky bez vecného významu. Každý užívateľ je zodpovedný za svoje príspevky, vedenie fóra v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za prípadné škody a postihy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť uverejnených príspevkov. Každý príspevok do diskusie, chatu a komentárov je bez nároku na odmenu a Užívateľ súhlasí s využitím autorského diela Prevádzkovateľom. Pri každom príspevku v diskusii a každom komentári zverejnenom odo dňa 02.07.2013 bude zverejnená IP adresa Užívateľa. Užívateľ je oprávnený z jednej IP adresy prispievať do diskusií a článkov len pod jedným menom/nickom. V prípade porušenia tejto povinnosti budú všetky príspevky zverejnené v rozpore s touto povinnosťou odstránené.

 

Článok VI

Záväznosť podmienok

Tieto podmienky a pravidlá diskusie a chatu nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením, t.j. dňom 02.07.2013. Tieto podmienky sú záväzné pre všetkých registrovaných a neregistrovaných užívateľov. Na príspevky zverejnené pred 02.07.2013 sa vzťahujú podmienky a pravidlá diskusie a chatu platné a účinné do 02.07.2013. Vedenie fóra si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel bez upozornenia! (Posledná zmena: 02.07.2013) 

 

5830

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu