Opatrovateľstvo

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie - § 46

 

Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len „vzdelávanie“) sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností UoZ tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných vedomostí, zručností a schopností.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže zabezpečiť UoZ vzdelávanie v zmysle § 46 ods. 4zákona o službách zamestnanosti, ak o to písomne požiada (Prihláška na vzdelávanie UoZ zabezpečené úradom) na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade:

  • nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
  • potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopností vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

 

Úrad môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie UoZ vo výške 100 % nákladov súvisiacich so vzdelávaním na základe uzatvorenej dohody s úradom.

UoZ, ktorému úrad zabezpečí vzdelávanie, poskytne náhradu cestovných výdavkov z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania, výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách.

 

UoZ, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a ktorý je rodič starajúci sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osoba podľa osobitného predpisu, ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi, ak o tento príspevok požiada písomne (Žiadosť UoZ na príspevok na služby pre rodinu s deťmi).

 

UoZ si môže v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti zabezpečiť vzdelávanie aj z vlastnej iniciatívy. Ide o vzdelávanie, ktoré si zabezpečí občan sám individuálne a ktorého priamym dôsledkom je nástup do pracovného pomeru k zamestnávateľovi na výkon pracovnej činnosti, alebo začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti, pričom výkon pracovnej činnosti musí súvisieť s absolvovaným vzdelávaním.

UoZ si zabezpečí individuálne vzdelávanie, ktoré vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktoré požaduje potenciálny zamestnávateľ. UoZ, ktorý si na základe vlastnej iniciatívy nájde vhodné vzdelávanie, požiada úrad písomne o schválenie vzdelávania (Žiadosť na vzdelávanie UoZ z vlastnej iniciatívy).

 

Úrad príspevok na individuálne zabezpečené vzdelávanie neposkytne, ak

  • môže zabezpečiť vzdelávanie
  • zabezpečil UoZ vzdelávanie v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania, ktoré si UoZ zabezpečil z vlastnej iniciatívy
  • bol občanovi uvedený príspevok v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.

 

Úrad občanovi, ktorý si zabezpečil individuálne vzdelávanie, uhradí 100 % nákladov, maximálne však len do výšky 600,00 eur až po nástupe do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Žiadosť o úhradu finančných prostriedkov je povinný občan predložiť úradu najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 90 kalendárnych dní po ukončení individuálne zabezpečeného vzdelávania.

 

 

Zdroj: upsvar.sk

4910

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu