Opatrovateľstvo

Opatrovníctvo


Opatrovatelia môžu vykonávať nasledovné činnosti:

 • kompletnú hygienickú starostlivosť o klienta (dennú toaletu, umývanie atď.)
 • pripravovanie stravy (aj diétnej), kŕmenie, donášku obedov
 • meranie vitálnych hodnôt podľa ordinácie lekára (tlak krvi, pulz, dych)
 • pomoc pri ošetrovaní klientov/chorých, preväzovanie menších rán podľa ordinácie alebo pod vedením lekára/sestry
 • donáška liekov, pomoc pri užívaní liekov a zabezpečenie ich pravidelného podávania klientomzákladné rozcvičovanie imobilných alebo slabo mobilných klientov podľa ordinácie fyzioterapeuta, sestry alebo lekára
 • zabezpečovanie nákupov a drobných domácich prác, starostlivosť a úprava prostredia, v ktorom klient žije (upratovanie, kúrenie)
 • dohľad nad chorým, robenie spoločnosti, aktivizovanie klienta v rôznych činnostiach vhodnou formou zamestnávania podľa jeho záujmov a výberu
 • zabezpečovanie spirituálnych potrieb klienta
 • pomoc pri dorozumievaní klienta
 • sprevádzanie klienta/chorého na vyšetrenie, vybavovanie potrebných náležitostí, sprevádzanie na rôzne aktivity
 • pomoc počas dovolenky rodinných príslušníkov klienta
 • poskytnutie laickej prvej pomoci pri náhlych stavoch a úrazoch
 • sprevádzanie pri pokojnom umieraní a zabezpečenie primeraných podmienok, pomoc príbuzným v tejto situácii pred aj po pohrebe (predchádzanie poruchám ich duševného zdravia)

 

Právomoci, oprávnenia a povinnosti opatrovateľov v Rakúsku:

Všetky práva, povinnosti a oprávnenia sú zakotvené v nasledujúcich rakúskych zákonoch:

Dôležité je však rozlíšiť, či ide o opatrovateľskú činnosť vykonávanú na základe závislej pracovnej činnosti, teda ako zamestnanec, alebo o opatrovateľskú činnosť vykonávanú na základe živnosti.

 

Závislá pracovná činnosť - zamestnanec

 • opatrovateľská činnosť je vykonávaná na základe pracovnej zmluvy (Arbeitsvertrag, Dienstvertrag)
 • zamestnávateľ musí dodržiavať podmienky zákona týkajúce sa pracovného času, pracovného voľna, sviatkov atď.
 • turnusy nesmú byť dlhšie ako 2-týždňové (po každom turnuse zamestnávateľ vystaví výplatný lístok (Lohnzettel) a kópiu zašle na finančný úrad
 • odvody do sociálnej poisťovne a daň odvádza zamestnávateľ každý mesiac
 • zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca na finančný úrad
 • zamestnávateľ dá na konci roka opatrovateľovi zúčtovanie ročného príjmu (Jahreslohnzettel) a kópiu zašle na finančný úrad
 • opatrovateľ môže podať daňové priznanie

 

Nezávislá pracovná činnosť – živnosť

 • opatrovateľská činnosť je vykonávaná na základe zmluvy o dielo (Werkvertrag)
 • doba vykonávanej činnosti a odmena je určovaná dohodou, príp. uzatvorenou zmluvou medzi dvoma zmluvnými stranami
 • opatrovateľ môže vykonávať opatrovateľskú činnosť neobmedzenú dobu
 • za odvody do sociálnej poisťovne zodpovedá opatrovateľ/živnostník
 • opatrovateľ musí vystaviť po každom turnuse faktúru za vykonané služby a viesť si evidenciu príjmov
 • opatrovateľ sa musí sám prihlásiť na finančný úrad
 • opatrovateľ si musí sám zostaviť ročné zúčtovanie príjmu (Einnahme-Ausgaben-Rechnung)
 • opatrovateľ podáva daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov

 

Zákon o domácej opatere (Hausbetreuungsgesetz)

Vychádzajúc z rakúskych zákonov (preklad z nemeckého jazyka však nie je doslovný), vybrali sme pre vás len tie najpodstatnejšie veci. Celé znenie zákona nájdete tu.

 

§1

1. Tento zákon platí pre opatrovanie osôb v ich súkromných domácnostiach, pričom opatrovanie môže byť vykonávané buď na základe samostatnej zárobkovej alebo závislej pracovnej činnosti.

2. Ustanovenia v tomto odseku sa uplatňujú pri opatrovateľskej činnosti vykonávanej na základe závislej pracovnej činnosti.

Pracovná zmluva môže byť uzatvorená medzi opatrovateľom, ktorý dovŕšil 18. rok života a medzi:

 • opatrovanou osobou, jej rodinným príslušníkom, príp. inou splnomocnenou osobou
 • verejnoprospešným združením zaoberajúcim sa sprostredkovaním služieb v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti,

a to za podmienok, ak:

 • má opatrovaná osoba priznaný nárok na opatrovateľský príspevok min. 3. stupňa alebo poberá iný podobný príspevok v rovnakom rozsahu
 • má opatrovaná osoba priznaný nárok na opatrovateľský príspevok 1. – 2. stupňa, alebo poberá iný podobný príspevok v rovnakom rozsahu a táto osoba trpí demenciou, kvôli ktorej potrebuje pravidelnú opateru
 • počas jedného 14 dňového pracovného turnusu nasleduje nepretržité pracovné voľno v dĺžke min. toho istého času
 • minimálny dohodnutý pracovný čas je 48 hodín týždenne
 • ak je opatrovateľ počas výkonu pracovnej činnosti ubytovaný v domácnosti, v ktorej sa stará o jemu zvereného pacienta.

3. Opatrovateľská činnosť v rámci tohto zákona zahŕňa činnosti v prospech opatrovanej osoby, ktoré pozostávajú z pomoci pri vedení domácnosti a zabezpečení životných potrieb, ako aj iné činnosti podmienené stavom pacienta.

4. Ďalšie činnosti, ktoré môže opatrovateľ vykonávať zahŕňa Zákon o zdravotníckej starostlivosti a ošetrovaní chorých, § 3b ods. 2 Z 1 až 5, pokiaľ nejde o činnosti, ktorých vykonávanie si vyžaduje nariadenie odborného lekára o spôsobilosti opatrovateľa vykonávať tieto činnosti.

5. Ďalšie činnosti zahŕňa §14 ods. 2 až 4 a § 15 ods. 7/1 - 5 Zákona o zdravotníckej starostlivosti a ošetrovaní chorých, ktorý vymenúva jednotlivé činnosti, ktoré môže vykonávať aj opatrovateľ a činnosti, ktoré boli podľa § 50b Zákona o lekároch prenesené na opatrovateľa, pokiaľ tieto činnosti nie sú vykonávané opatrovateľom v prevažnej miere.

 

§2

Pokiaľ je v zákone o domácej opatere poukázané na iné zákony, ktoré upravujú a doplňujú jednotlivé činnosti opatrovateľa, príp. upravujú podmienky vykonávania opatrovateľskej činnosti, tieto majú prednosť pred týmto zákonom.

 

§3

Ďalšie pracovno-právne ustanovenia

1. Na opatrovateľov, ktorí vykonávajú opatrovateľskú činnosť na základe pracovno-právneho vzťahu, sa vzťahujú práva podľa Zákona o pomocných silách a zamestnancoch v domácnostiach (Hausgehilfen und Hausangestelltengesetz), s výnimkou §5 a §6 ods. 1 - 3 tohto zákona (§5 a §6 ods. 1 - 3 určujú podmienky pracovného času, odmeňovania, voľného času a sviatkov, ktoré upravuje Zákon o domácej opatere).

2. V dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch vykonávania opatrovateľskej činnosti (vrátane času pracovnej pohotovosti) nesmie pracovný čas prekročiť 128 hodín. Čas (aj keď ide o čas pracovnej pohotovosti), ktorý opatrovateľ trávi vo svojej izbe alebo v okolí domu, pričom sám môže určiť, kde sa bude zdržiavať, sa nepočíta do pracovného času.

3. Opatrovateľ má počas pracovného dňa nárok na min. 3 hodiny voľného času, počas ktorých nesmie byť ani v pracovnej pohotovosti. Z toho musia byť min. 2 prestávky v dĺžke 30 minút, ktoré nesmú byť prerušené.

4. Po každých 24 hodinách pracovného času nesmie opatrovateľ ďalších 10 hodín vykonávať žiadnu prácu.

5. V prípade porušenia nariadení v ods. 2 - 3 môže byť zamestnávateľ správnym orgánom potrestaný podľa §23 Zákona o pomocných silách a zamestnancoch v domácnostiach, a to uložením pokuty vo výške 290 €, pričom aj za pokus o porušenie týchto ustanovení môže byť uložená pokuta.

6. Pracovná zmluva končí smrťou pacienta, a to aj v prípade, ak je zmluva uzatvorená s jeho rodinným príslušníkom alebo inou osobou v zastúpení pacienta.

 

§4

Aj u opatrovateľov, ktorí sú v pracovnom pomere s nejakým verejnoprospešným združením zaoberajúcim sa sprostredkovaní služieb v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, sa na pracovný čas a pracovné voľno vzťahujú ustanovenia §3 ods. 2 - 4 tohto zákona.

 

§5

Zaistenie kvality v rámci opatrovania

1. Samostatne zárobkovo činný opatrovateľ je povinný postupovať vo svojej opatrovateľskej činnosti v rámci dohodnutých usmernení (§160 ods.2 č.1 Živnostenského zákona)

2. Opatrovatelia v rámci pracovno-právneho pomeru sú voči zamestnávateľovi povinní dodržiavať dohodnuté usmernenia, obzvlášť čo sa týka informovanosti zamestnávateľa, rodinných príslušníkov, lekárov a zdravotných zariadení v prípade zhoršenia stavu jemu zverenej osoby.

 

§6

Spolupráca

Opatrovateľ je povinný v rámci udržania zdravia jemu zverenej osoby spolupracovať so všetkými osobami a zariadeniami zapojených do opatrovania a starostlivosti o ňu.

 

§7

Mlčanlivosť

Opatrovateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých súkromných záležitostiach, o ktorých nadobudol vedomosť v rámci svojej opatrovateľskej činnosti, pokiaľ od tejto mlčanlivosti nebol oslobodený alebo ak nie je povinný podať informácie vyplývajúce zo zákona.

 

 

Zdroj: www.opatrovnie-rakusko.sk

 

3350

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu