Opatrovateľstvo

V skratke o minimálnej mzde v Nemecku

V 21 z 28 členských štátov Európskej únie je zákonom nariadená minimálna mzda – Nemecko sa tak stáva 22 členom. Dánsko, Fínsko, Taliansko, Rakúsko, Švédsko a Cyprus ju však nemajú.

Priemerný pracovník na plný úväzok v Nemecku zarobí 2 889 € na mesiac, čomu odpovedá priemerný hodinový plat 16,70 € pri 40 hodinovom pracovnom úväzku. Minimálny plat je tak s 8,50 € na hodinu na úrovni 50,9 % priemerného platu.

Od 1.1.2015 si stanovením minimálnej mzdy polepší pravdepodobne 3,7 miliónov ľudí.

Výška hodinovej minimálnej mzdy v členských krajinách EÚ:

Luxembursko 11,10 €

Francúzsko 9,53 €

Holandsko 9,11 €

Belgicko 9,10 €

Írsko 8,65 €

Nemecko 8,50 € (od 1.1.2015)

Veľká Británia 7,46 €

Slovinsko 4,56 €

Španielsko 3,91 €

Grécko 3,35 €

Portugalsko 2,92 €

Poľsko 2,31 €

Slovensko 2,18 € 

Estónsko 2,13 €

Česko 2,01 €

Maďarsko 1,94 €

Lotyšsko 1,93 €

Litva 1,76 €

Rumunsko 1,14 €

Pozadie určenia minimálnej mzdy v Nemecku

Autonómia pri kolektívnom vyjednávaní v Nemecku má osobitnú garantovanú ochranu základným zákonom. V posledných rokoch však sociálni partneri nedokázali zabrániť tomu, aby sa v početných odvetviach zamestnávali ľudia s nízkou a často aj s dumpingovou mzdou. Museli sa navyšovať dávky v rámci fondov sociálneho zabezpečenia, pretože ich príjem nestačil pokryť životné náklady.

Teraz sa zabráni zamestnávateľom získať konkurenčnú výhodu z dôvodu nedostatočných miezd vo všetkých priemyselných odvetviach a vytvorí sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu.

Minimálna mzda v odvetviach

Odbory a zamestnávatelia vyjednávajú minimálne mzdy vo svojich odvetviach. Väčšina týchto minimálnych miezd v odvetviach je už nad 8,50 €, niektoré sú ešte pod stanovenou hranicou. Dohodnuté minimálne mzdy majú ohraničenú platnosť a budú znova prejednávané.

Pre koho neplatí zákon o minimálnej mzde?

V zmysle zákona sú to:

* učni na základe zákona o odbornom vzdelávaní

* dobrovoľníci

* osoby, ktoré vykonávaljú dobrovoľnú službu

* účastníci na základe opatrenia podpory pracovných príležitostí

* domáci pracovníci pracujúci v zmysle zákona o domácej práci

* samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci).

Minimálna mzda pre odvetvie starostlivosti
Minimálna mzda v zmysle vysielaných pracovníkov v oblasti starostlivosti

Od 1. augusta 2010 platí v oblasti starostlivosti na základe „Nariadenia o povinných pracovných podmienkach v oblasti starostlivosti“ pre platné oblasti západu a východu krajiny minimálna mzda pre výkon starostlivosi. K 1. januáru 2015 sa druhým nariadením pre ošetrovateľstvo minimálna mzda zvýšila a bola rozšírená o ďalšie profesné skupiny.

Od 1. januára 2015 „Druhé nariadenie o záväzných pracovných podmienkach v oblasti starostlivosti“ nadobudlo platnosť. Zachytáva ďalší personál pracujúci v opatrovateľských zariadeniach, a to:

* ošetrovateľov, ktorí sa starajú o slabomyseľné osoby,

* každodenných ošetrovateľov

* asistentov.

Od 1. januára 2015 platí podľa Druhého nariadenia o minimálnej mzde v sektore starostlivosti nasledujúce odstupňované a územne rozdelenie hrubej hodinovej sadzby:

Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brémy, Hamburg, Hesensko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko a Šlezvicko-Holštajnsko

 

Výška

Zvýšenie

od 1.1.2015

9,40 €

4,4%

od 1.1.2016

9,75 €

3,7%

od 1.1.2017

10,20 €

4,6%


Brandenburg, Meklenbursko-Predné Pomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko

 

Výška

Zvýšenie

od 1.1.2015

8.65 €

8,1%

od 1.1.2016

9.00 €

4,1%

od 1.1.2017

9.50 €

5.6%

Toto zvýšenie platí 34 mesiacov, do 31. októbra 2017.

Prečo sa odlišuje minimálna mzda v oblasti starostlivosti od všeobecne danej minimálnej mzdy?
Aká úprava tomu predchádza?

Pri pevne určených minimálnych podmienkach v oblasti starostlivosti prinášajú členovia komisie svoju odbornosť a svoje výnimočné znalosti z oblasti starostlivosti. Tým bude zaručené to, že špecifické zvláštnosti z danej oblasti, ktoré vlastnú minimálnu mzdu vyžadujú, budú zohľadnené. Naopak k všeobecne danej minimálnej mzde dovoľuje zákon vysielaným zamestnancom ďalšie pokračujúce rozdiely, napr. podľa regiónu či pracovnej činnosti.

Nariadenia o minimálnej mzde pre opatrovateľstvo nájde oproti ustanoveniam všeobecnej minimálnej mzdy z dôvodu svojej vecnej blízkosti popredné využitie. Toto je pevne ukotvené v § 1 odstavec 3 Zákona o minimálnej mzde.

Platí minimálna mzda v ošetrovateľstve aj pre domácnosti ako zamestnávateľov?

Domácnosti ako zamestnávatelia nie sú v zákone o minimálnej mzde pre ošetrovateľstvo zahrnuté. Pokiaľ sú teda ošetrovateľky platené bezprostredne z rozpočtu domáností osôb vyžadujúcich si opateru, nemá minimálna mzda v ošetrovateľstve žiadne uplatnenie.

Platí minimálna mzda v ošetrovateľstve aj pre zahraničných zamestnancov?

Áno, platí, ak pracujú v Nemecku, či už sú zamestnaní v domácej alebo zahraničnej opatrovateľskej agentúre.

Aké sankcie budú uplatnené, ak sa nebude dodržiavať minimálna mzda?

Úmyselné alebo nedbanlivé porušenie povinnosti výplaty minimálnej mzdy predstavuje porušenie zákona. Zamestnávateľ, ktorý si takto počína, môže dostať v jednotlivých prípadoch pokutu až do výšky 500 000 eur a môže byť vylúčený z verejných obstarávaní.

Na koho sa môžu zamestnanci obrátiť, ak nebudú dostávať minimálny plat?

Pre kontrolu výplaty minimálnej mzdy ako aj potrestanie porušení zákona o minimálnej mzde je oprávnená Colná správa a Finančná kontrola pre nelegálne zamestnávanie (FKS). Podnety pre prípadné porušenie minimálnej mzdy preberá príslušný Hlavný colný úrad, ktorý tiež zisťuje jej oprávnenosť. K dispozícii je linka pomoci (hotline) na čísle 030/60 28 00 28 (v Nemecku), ktorá tiež prijíma sťažnosti a správy o porušovaní práv. Informuje aj o skutočnosti, kde sa môže dotknutý o svojich nárokoch sťažovať na príslušnom pracovnom súde. Hotline je k dispozícii od pondelka do štvrtka od 8.00 do 20.00 hodiny.

 

Viac otázok a odpovedí nájdete na oficiálnej stránke Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí.

Môžete si taktiež prečítať celé znenie brožúry o minimálnej mzde v rámci ošetrovateľskej starostlivosti.

Zdroj: Oficiálna stránka Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí.

47510

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu