Odvody a poistenie

Podpora pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe

poistenie nemocenske 17.6.2013Pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe vznikol od. 1.1.2013 pre SZČO (ako aj pre podnikateľov s max. 25 zamestnancami) nárok na podporu od 43. dňa až do 20. týždňa pracovnej neschopnosti, a to vo výške 27,73 € denne. Podpora sa vzťahuje iba na pracovnú neschopnosť zapríčinenú jednou a tou istou chorobou počas celej doby pracovnej neschopnosti.

Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 4 týždňov od vzniku pracovnej neschopnosti, a to na tlačive Krankenmeldung, ktoré potvrdí ošetrujúci lekár. Toto tlačivo sa potom musí doručiť do SVA, a to najneskôr do 2 týždňov od jeho vystavenia lekárom. Ak však bude choroba pokračovať, musíte to každých 14 dní oznámiť poisťovni, a to prostredníctvom rovnakého tlačiva – Krankenmeldung.

Čítať ďalej...

Doplnkové poistenie v nezamestnanosti

poistenie v nezamestnanosti 17.6.2013

 

Doplnkové poistenie v nezamestnanosti - Arbeitslosenversicherung für Selbständige môžu využiť všetky SZČO, ktoré sú zahrnuté do povinného penzijného poistenia podľa GSVG, a tým si zlepšiť svoju sociálnu ochranu. Ide o pravé poistenie v nezamestnanosti, ktorým sa môže získať nárok na všetky plnenia z poistenia v nezamestnanosti (dávka v nezamestnanosti, pomoc v hmotnej núdzi a pod.). Poistné na poistenie v nezamestnanosti vyberá SVA a dávky sú vyplácané príslušným AMS.

Čítať ďalej...

Preplatenie zdravotných úkonov zaplatených na Slovensku

preplatenie ukonov 17.6.2013V prípade, že poistenec SVA z akéhokoľvek dôvodu nepredložil lekárovi pri lekárskom ošetrení v mieste svojho bydliska (na Slovensku) Európsku kartu poistenca a za ošetrenie zaplatil v hotovosti, má možnosť požiadať SVA o preplatenie zaplatenej sumy.

Aby sa tak stalo, je potrebné do SVA zaslať:

  • žiadosť – vypĺňa a podpisuje ju poistenec
  • originály potvrdení o platbách (ak poistenec obdŕžal od lekára iba kópie, je potrebné to poznamenať na potvrdeniach, aby SVA zbytočne nežiadala originály)
  • lekársku správu v nemčine

    Čítať ďalej...

Pripoistenie rodinných príslušníkov (Mitversicherung)

mitversicherung 17.6.2013Každý poistenec v Rakúsku si môže k svojmu poisteniu pripoistiť aj svojich rodinných príslušníkov, avšak len za určitých okolností. Pripoistiť je možné:

  • deti - manželské, nemanželské, adoptované atď., ktoré žijú s poistencom v spoločnej domácnosti

Pripoistenie detí je možné max. do 27. roka života dieťaťa (v prípade štúdia) a je bezplatné. Je možné ho uzatvoriť buď pri žiadosti o formulár E 106 alebo neskôr, a to vyplnením a zaslaním žiadosti do SVA. Spravidla sa pripoisťujú školopovinné a študujúce deti rodičov pracujúcich v Rakúsku, ktorí podliehajú rakúskym právnym predpisom. Keďže sú ale deti spravidla poistencami štátu v mieste ich bydliska, v Rakúsku ich pripoistenie nie je nutné. Ak však majú pobyt alebo bydlisko v Rakúsku, je potrebné ich pripoistiť. Každému pripoistenému dieťaťu je pridelené rakúske číslo sociálneho poistenia a zelená karta eCard.

810

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu