Svet opatrovateliek

Predpoklady dobrého opatrovateľa

 

 

 Predpoklady týkajúce sa osobnosti tak vytvárajú celok, neexistujú izolovane. Základnými etickými princípmi sú:

  • trpezlivosť a úcta – žiadne náhlenie klienta, poskytnutie času klientovi. Dôležité je aj oslovovanie klienta podľa jeho požiadaviek
  • slušné správanie – pozdrav, predstavenie sa, slušné vyzvanie k spolupráci a pod.
  • vhodná komunikácia – aktívne počúvanie, nevyužívať klamstva a nesplniteľné sľuby; mal by využívať aj pozitívne neverbálne prejavy (pohladenie, objatie či úsmev)
  • brať klienta ako seberovného – nevyužívať ponižovanie, iróniu a uprednostňovať individuálny prístup
  • taktnosť – taktné správanie v oblasti intimity klienta a vylúčenie karhania za nešikovnosť či omyly klienta
  • konať v prospech klienta
  • pomoc klientovi pri denných aktivitách – ako napr. umývanie, obliekanie, kŕmenie a pod.
  • zabezpečenie fyzickej, psychickej a sociálnej pohody klienta – je potrebné pomôcť uspokojiť klientove potreby, a to jednak primárne (hygiena, obliekanie, jedenie atď.), ale i   sekundárne (zaistenie bezpečia, poskytnutie uznania)
  • mlčanlivosť – zneužitie dôvery a závislosti klienta je maximálne nevhodné

 

Osobnosť opatrovateľa:

- dostatok energie a schopnosť pracovať samostatne
- ochota pomáhať
- diskrétny, dôveryhodný, taktný a úprimný
- pozorný, komunikatívny, zručný a pokojný
- dbať na úpravu zovňajška – dodržiavať osobnú hygienu
- dostatok sebakontroly a sebadisciplíny

 

3190

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu