Prídavky/materská

Kto môže poberať rodinné prídavky a na koho?


Rodinné prídavky môže poberať:

 • osoba, k domácnosti ktorej patrí aj dieťa, na ktoré sa rodinné prídavky žiadajú
 • osoba, k domácnosti ktorej dieťa nepatrí, ale v prevažnej miere sa stará o výživu tohto dieťaťa (ak nie je na to oprávnená iná osoba)

* K domácnosti osoby patrí dieťa vtedy, ak s ňou zdieľa spoločný príbytok, pričom príslušnosť k tejto domácnosti nie je porušená, ak sa dieťa zdržiava mimo spoločnej domácnosti len dočasne, z dôvodu štúdia alebo ak sa dieťa nachádza v stálej ústavnej starostlivosti a oprávnená osoba prispieva k jeho výžive minimálne vo výške rodinných prídavkov (ak ide o dieťa s ŤZP, táto suma sa zvyšuje o výšku príspevku na postihnuté dieťa, ak bol tento príspevok priznaný).

* Žiadosť o príplatok pre postihnuté dieťa nájdete tu. Prílohou je formulár E 407 v nemčine (pre ľahšie vypĺňanie vám ho však ponúkame aj v slovenčine).

 

Nárok na rodinné prídavky teda majú:

 • rodičia dieťaťa (prednostne je to matka, ktorá sa však tohto práva môže vzdať v prospech druhého rodiča – otca)
 • adoptívni rodičia
 • nevlastní rodičia
 • osoby, do ktorých starostlivosti je dieťa zverené

 

Rodinné dávky možno poberať na:

 • neplnoleté deti
 • plnoleté deti, ktoré ešte nedovŕšili 24 rokov a vzdelávajú sa na nejakej odbornej škole, ktorej návšteva bráni vo výkone ich povolania

* U plnoletých detí, ktoré navštevujú niektorú z druhov škôl uvedených v §3 Zákona na podporu vzdelania - Studienförderungsgesetz 305/1992 , ide o štúdium na prípravu povolania len v tom prípade, ak určená doba štúdia nebude prekročená za jeden rok štúdia o viac než jeden semester a celková doba štúdia o viac než jeden rok. Predĺženie štúdia je možné v prípade choroby, príp. za účelom štúdia v zahraničí. V čase materstva a výchovy dieťaťa sa štúdium predlžuje až o dva roky.

* V prípade zmeny štúdia (školy) platia pravidlá uvedené v §17, ktoré sa vzťahujú aj na schvaľovanie nároku na rodinné prídavky: zmena štúdia je možná max. 2x, zmena nesmie nasledovať po 3. semestri.

* V prvom roku štúdia je automaticky splnená podmienka nároku na priznanie rodinných prídavkov. Pre schvaľovanie nároku na rodinné prídavky v 2. roku štúdia musia byť úspešné zložené skúšky za prvý rok štúdia a potvrdené pokračovanie štúdia v druhom ročníku v rozsahu 8 hodín za týždeň, a to z povinných a voliteľných študijných predmetov dohromady (kritériá môžu byť rôzne).

 • plnoleté deti do 25 rokov, ktoré nie sú na základe telesného/duševného postihnutia v stave, aby si sami zaobstarali živobytie (platí pri postihnutí vzniknutom pred 21. rokom života)
 • plnoleté deti do 24 rokov, ktoré sú v období medzi ukončením jedného štúdia na výkon povolania a začiatkom ďalšieho štúdia (ďalšie štúdium musí začať v najskoršom možnom termíne)
 • plnoleté deti do 24 rokov, a to na čas medzi ukončením vojenskej/civilnej služby a začiatkom alebo pokračovaním štúdia/štúdia zameraným na výkon povolania (štúdium musí začať v najskoršom možnom termíne)
 • plnoleté deti do 21 rokov, ktoré sú evidované na úrade práce a nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti, prípadne ak tieto dávky neprevyšujú hranicu minimálnych príjmov v mesiaci vo výške 366,33 € (zrušené od 1. 3. 2011)
 • plnoleté deti do 25 rokov, ak vykonávali v čase do 24. roka civilnú/vojenskú službu, po ukončení ktorej začnú/pokračujú v štúdiu zameranom na neskorší výkon povolania, ktoré im neumožňuje výkon ich povolania
 • plnoleté deti do 25 rokov so značným postihnutím, ktoré navštevujú školu zameranú na získanie odborného vzdelania a návšteva tejto školy im neumožňuje výkon povolania
 • plnoleté detí do 25 rokov, ak sa v mesiaci, v ktorom dovŕšili 24. rok života nachádzajú vo vzdelávacom procese zameranom na neskorší výkon povolania a v čase do 24. roka života porodili dieťa alebo sú v čase dovŕšenia 24. roka života tehotné
 • plnoleté deti, ktoré dovŕšili 25 rokov ak:

  - štúdium začalo ešte v roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 19. rok života
  - zákonná dĺžka štúdia je min. 10 semestrov
  - zákonná dĺžka štúdia nebola prekročená (napr. z dôvodu prerušenia štúdia)

 • plnoleté deti do 25 rokov, ktoré sa nachádzajú vo vzdelávacom procese a ešte pred dovŕšením 24. roka života vykonávali po dobu 8 - 12 mesiacov dobrovoľnú činnosť v nejakej organizácií zabezpečujúcej verejno-prospešné práce v rámci sociálnej starostlivosti

 

 

Zdroje: www.ec.europa.eu, www.eures.sk, www.opatrovanie-rakusko.sk

5530

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu