Prídavky/materská

Rodičovský príspevok

* Práve tretí bod nespĺňa väčšina slovenských opatrovateliek, a preto im nárok na túto dávku v Rakúsku zaniká. Tie, ktoré si však v Rakúsku ponechali aktívnu živnosť počas tehotenstva a aj po pôrode, zdržiavajú sa spolu s dieťaťom v mieste bydliska (na Slovensku) a odhlásili sa z pobytu v Rakúsku, si môžu uplatniť rodičovský príspevok na Slovensku. Podmienkou však je, aby boli na Slovensku nemocensky poistené aspoň 270 dní za posledné 2 roky pred pôrodom, inak musia preukázať, že boli túto dobu poistené v inej krajine , napr. v Rakúsku. Preto je potrebné, aby si každá opatrovateľka pri odchode na Slovenskovyžiadala od SVA potvrdenie o dĺžke poistnej doby (formulár E 104). Toto potvrdenie treba predložiť pri žiadosti o materskú na Slovensku.

 

Okrem toho majú opatrovateľky nárok aj na Differenzzahlung (doplatenie rozdielu), o ktoré môžu požiadať v Rakúsku (v prípade, že sa z pobytu v Rakúsku neodhlásili, vypláca celý rodičovský príspevok Rakúsko). Nárok naň majú aj manželské páry, v ktorých jeden z manželov je na Slovensku na materskej a druhý pracuje v Rakúsku na živnosť, resp. v závislom pomere ako zamestnanec. Žiadosť o vyrovnanie - Differenzzahlung sa podáva na príslušnej sociálnej poisťovni a používa sa na to formulár žiadosti o rodičovský príspevok - Antrag auf Kinderbetreuungsgeld.

 

Rodičovský príspevok v plnej výške (14,53 € denne) sa prizná len vtedy, ak bol vykonaný predpísaný počet vyšetrení počas tehotenstva (5 vyšetrení matky a 5 vyšetrení dieťaťa), ktoré sa musia doložiť zdravotnou knižkou - Mutter-Kind-Pass. Tú je potrebné vyžiadať u ženského lekára, u ktorého je tehotná matka vedená, resp. u praktického lekára, najneskôr však do 16. týždňa tehotenstva. Vyšetrenie matky a dieťaťa je však možné vykonať aj u slovenského lekára (podľa Nariadenia európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 musí príslušná sociálna poisťovňa v príslušnom štáte uznať platnosť potvrdení vydaných iným členským štátom). V prípade, že tieto kontroly nie sú doložené, dávka rodičovského príspevku je od 25. mesiaca veku dieťaťa krátená na polovicu (7, 27 €), resp. je krátená od určitého mesiaca podľa druhu vybraného variantu (varianty poberania rodičovského príspevku nájdete tu).

Pri viacdetnom pôrode sa príspevok na druhé a každé ďalšie dieťa zvyšuje o 50 % základného príspevku. Pri vzniku nového nároku na rodičovský príspevok(narodenie ďalšieho dieťaťa) zostáva príspevok na druhé a ďalšie dieťa po viacdetnom pôrode zachovaný až do zaniknutia nároku na rodičovský príspevok, to znamená do 36., 24., 18. alebo do 14. mesiaca života dieťaťa, podľa výberu variantu rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok sa priznáva na základe žiadosti (podáva sa po narodení dieťaťa na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne), a to najskôr odo dňa narodenia dieťaťa. V prípade, že je žiadosť podaná neskôr, priznáva sa nárok na rodičovský príspevok so spätnou platnosťou, avšak najviac 6 mesiacov pozadu – výnimky sú vylúčené.

 

 Dokumenty potrebné na vybavenie rodičovského príspevku:

  • žiadosť o rodičovský príspevok (Antrag auf Kinderbetreuungsgeld)
  • rodný list dieťaťa v nemeckom jazyku
  • kópia občianskeho preukazu žiadateľa o príspevok
  • potvrdenie o prihlásení k pobytu v Rakúsku (Meldezettel)

* SVA si môže vyžiadať aj iné dokumenty, resp. potvrdenia, preto je lepšie, ak sa tam radšej vopred informujete.

 

Rodičovský príspevok je možné poberať najviac do 36. mesiaca veku dieťaťa. V prípade poberania príspevku len jedným z rodičov je dĺžka poberania 30 mesiacov, avšak ak si druhý z rodičov uplatní nárok po 30. mesiaci, poberanie príspevku sa predĺži do 36. mesiaca veku dieťaťa.

Rodičovský príspevok môžu poberať obaja rodičia. Zmena z jedného rodiča na druhého je možná dvakrát.

V prípade nepredvídateľnej alebo tragickej udalosti je možné predlženie doby poberania príspevku o dva mesiace, a to aj v prípade, ak ho poberá iba jeden z rodičov. Nárok na poberanie rodičovského príspevku končí najneskôr v deň narodenia ďalšieho dieťaťa, na ktoré vzniká nový nárok na rodičovský príspevok. Nie je totižmožné poberať rodičovský príspevok na dve a viac detí.

 

Rodičovský príspevok sa však môže aj pozastaviť, a to:

  • počas poberania dávky v materstve – Wochengeld, do výšky dávky v materstve
  • v prípade nároku na podobné dávky v inom štáte ES (napr. Slovensku), do výšky príspevku v danom štáte (nárok na Differenzzahlung)Zdroje: www.ec.europa.eu, www.eures.sk, www.opatrovanie-rakusko.sk

5470

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu