Dane/vrátenie daní

Finančný úrad (Finanzamt) a príslušnosť

 


Na základe údajov v tomto dotazníku sa príslušný finančný úrad rozhodne, či Vám pridelí daňové číslo a zahrnie Vás do daňového systému alebo zostanete len v evidencii.

* Daňové číslo je vydané len v tom prípade, ak je v dotazníku uvedený predpokladaný príjem vyšší ako 11 000 € alebo príjem z obratu vyšší ako 36 000 €. Po pridelení daňového čísla je podnikateľ väčšinou vyzvaný na podanie daňového priznania (ak nebolo podané v zákonnej lehote).

Častou chybou pri vyplňovaní dotazníka je uvedenie vyšších príjmov ako sú vyššie uvedené sumy alebo prihlásenie sa na daň z obratu (Umsatzsteuer). V tomto prípade musí daňovník podať spolu s daňovým priznaním - Einkommensteuererklärung aj daňové priznanie na daň z obratu - Umsatzsteuererklärung. Ak sa nepodá, nasleduje výzva na jeho podanie zo strany finančného úradu, a to po ukončení termínu elektronického podávania daňových priznaní.

Pre podanie daňového priznania je dôležitá aj príslušnosť k finančnému úradu. Príslušným finančným úradom na podanie daňového priznania je ten finančný úrad, v obvode ktorého je daňovník prihlásený k pobytu v čase podania daňového priznania a kde vykonáva svoju živnostenskú činnosť

* Príslušným finančným úradom nie je ten finančný úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto, na ktoré je len ohlásená živnosť - Gewerbestandort, ak živnostenská činnosť na tomto mieste nie je vykonávaná (napr. sídlo sprostredkovateľskej agentúry).

* Živnosť môže byť prihlásená aj v mieste trvalého bydliska opatrovateľa alebo v mieste prechodného pobytu, ak ide o nehnuteľnosť v prenájme, kde daňovník býva a zdržiava sa nielen pre účely výkonu živnostenskej činnosti (musí to však byť v Rakúsku) - v tom prípade je príslušným finančným úradom ten finančný úrad, v ktorého pôsobisku daňovník býva.

* Adresu svojho finančného úradu (Finanzamt) môžete nájsť tu.

 

 

Zdroj: opatrovanie-rakusko.sk

5650

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu