Živnosť/zamestnanec

Opatrovateľka - živnostníčka

 

 Založenie živnosti

Ak chcete ako opatrovateľka v Rakúsku pracovať dlhodobo, musíte si založiť tzv. voľnú živnosť (freie Gewerbe für Personenbetreuung). Predpokladmi k jej založeniu je:

 • svojprávnosť (vek 18 rokov)
 • štátna príslušnosť v rámci členských krajín EÚ/EHP alebo oprávnenie na pobyt (Aufenthaltsberechtingung)
 • bezúhonnosť (žiadne prekážky pre vykonávanie živnosti, ako napr. trestný čin a pod.)


Žiadosť o živnosť musí obsahovať:

 • presný popis živnosti
 • presné miesto vykonávania činnosti
 • údaje žiadateľa o živnosť

* Žiadosť sa podáva na príslušnom úrade - živnostenský úrad, ktorý je geograficky príslušný k miestu vykonávanej činnosti.


Aké doklady budete potrebovať?

 • rodný list
 • občiansky preukaz (príp. cestovný pas)
 • potvrdenie o prihlásení k pobytu (Meldezettel)
 • povolenie k pobytu na cudzineckom úrade (Anmeldebescheinigung bei der Fremdenbehörde)
 • úradný doklad o akademickom titule (v prípade potreby)
 • pri zmene priezviska sobášny list alebo doklad o zmene mena
 • výpis z registra trestov domovského štátu nie starší ako tri mesiace (pri osobách s pobytom v zahraničí, resp. v Rakúsku na dobu kratšiu ako 5 rokov)
 • pri prvom zakladaní živnosti sa prikladá aj prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung) potvrdené príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer) – možné doložiť aj dodatočne

* Ak si zakladáte živnosť prvýkrát, môžete požiadať o oslobodenie od poplatku. Práve preto sa vyžaduje potvrdenie od príslušnej obchodnej komory na formulári „Prehlásenie o novom založení“. Toto potvrdenie je potrebné predložiť spolu so žiadosťou.

* Všetky dokumenty musia byť predložené v origináloch alebo ako úradne overené kópie (beglaubigte Kopie). Cudzojazyčné listiny musia byť predložené v origináli spolu s úradne overeným prekladom vykonaným na území Rakúska. Preklad však môže byť vykonaný len súdnymi prekladateľmi s prísahou.

Právoplatnosť nadobúda živnosť v deň jej prihlásenia, to znamená, že prácu opatrovateľky je možné začať vykonávať odo dňa prihlásenia živnosti.

 

 

 Ohlásenie živnosti

Vašou povinnosťou je:

 • do jedného mesiaca ohlásiť vašu podnikateľskú činnosť príslušnému finančnému úradu (stačí aj neformálne)
 • vyplniť Verf 24 - dotazník od FÚ – na vytlačenie, na vyplnenie v PC, v slovenčine
 • oznámiť začiatok podnikateľskej činnosti Úradu sociálneho poistenia pre živnostníka najneskôr do jedného mesiaca (používa sa na to „Vyhlásenie o poistení živnostníkov“)

* Povinnosť platiť poistenie v nemocenskej, dôchodkovej a úrazovej poisťovni začína pre živnostníkov v deň založenia živnosti.

 

 

Preloženie živnosti

Ak máte živnosť prihlásenú v rodine, v ktorej vykonávate svoju opatrovateľskú činnosť, musíte v prípade ukončenia svojej činnosti alebo v prípade úmrtia vášho pacienta preložiť aj svoju živnosť. Novým miestom prevádzky vašej živnosti bude pravdepodobne bydlisko vášho nového pacienta.

* V prípade, že vám bude trvať dlhšiu dobu, kým si nájdete nové miesto, vaša živnosť zostáva prihlásená na mieste, kde už svoju činnosť nevykonávate. Kým nemáte nové pôsobisko, nemáte kam svoju živnosť preložiť, a to často prináša komplikácie (napr. doručovanie pošty). Opatrovateľky, ktoré majú živnosť prihlásenú na adrese sprostredkovateľskej agentúry v Rakúsku, takýto problém nemajú.


Živnosť je nutné preložiť do 3 týždňov po zmene miesta vykonávania živnosti, inak vám môže byť uložená pokuta do výšky 2 180 €. Preloženie živnosti nie je spoplatnené.

* O preložení živnosti a zmene pôsobiska je automatický informovaná SVA a WKO. Nie je potrebné im to osobitne oznamovať. Poštou dostanete novú živnosť s novým registračným číslom.


Preloženie živnosti je možné vykonať osobne na živnostenskom úrade (v mestách na Magistráte, mimo miest na obvodných úradoch), poštou, e-mailom alebo elektronicky (ak je takýto internetový portál na príslušnom úrade k dispozícii). Pre preloženie živnosti poštou môžete použiť tento formulár.

 

 

Pozastavenie/obnovenie živnosti

Ak chcete vašu živnosť pozastaviť, môžete tak urobiť do 3 týždňov od ukončenia živnostenskej činnosti na pobočke príslušnej hospodárskej komory (WKO). Živnosť sa pozastavuje na dobu neurčitú, pričom táto doba nie je ničím obmedzená.

* Vo výnimočných prípadoch je možné živnosť pozastaviť až 18 mesiacov dozadu.


Pri spätnom pozastavení živnosti sa spätne zruší aj povinné sociálne poistenie v SVA. Spätne však nie je možné zrušiť iba jednu časť z povinného poistenia, a to zdravotné poistenie, ktoré ukončí samotná SVA, a to ku koncu mesiaca, počas ktorého jej bude doručené oznámenie o pozastavení živnosti.


Po pozastavení živnosti dostanete:

 • potvrdenie o pozastavení živnosti od WKO
 • potvrdenie o ukončení povinného zdravotného a sociálneho poistenia od SVA (toto potvrdenie je nutné čo najskôr doručiť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené zdravotné poistenie)

* Po pozastavení živnosti vám však nezaniká povinnosť platiť povinné členské príspevky. Ich výška sa však môže znížiť na polovicu, a to v tom prípade, ak je živnosť neaktívna minimálne 6 mesiacov počas kalendárneho roka.


Ak sa rozhodnete, že si živnosť obnovíte, musíte tak urobiť hneď po začatí podnikateľskej činnosti, najneskôr však do 3 týždňov, a to opäť na príslušnej pobočke WKO. O pozastavení a obnovení živnosti upovedomuje sociálnu poisťovňu hospodárska komora (WKO) automaticky, a preto nie je potrebné to SVA osobitne oznamovať.


Žiadosť o pozastavenie/obnovenie živnosti je potrebné poslať poštou (formulár nájdete tu) alebo elektronicky (pri elektronickom zaslaní žiadosti si však WKO zvyčajne písomne vyžiada originálny podpis žiadateľa).

* V prípade, že vašu živnosť pozastavujete spätne za dlhšie obdobie (dá sa pozastaviť spätne do 18 mesiacov), je potrebné doplniť odôvodnenie neskorého pozastavenia živnosti. Upravený formulár s možnosťou odôvodnenia spätného pozastavenia živnosti si môžete stiahnuť tu.

Pozastavenie ako aj obnovenie živnosti nie je spoplatnené.

 

 

Zrušenie živnosti

Ak chcete opatrovateľskú činnosť v Rakúsku ukončiť, je potrebné svoje živnostenské oprávnenie vymazať na živnostenskom úrade (Gewerbeamt). V opačnom prípade môžu vzniknúť následné náklady (obvody na sociálne zabezpečenie, poplatky hospodárskej komore a pod.), ktoré budú vymáhané i v domovskom štáte. Žiadosť o zrušenie živnosti nájdete tu.

Ukončenie živnosti nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad a je neodvolateľné. Ukončením živnosti končí aj povinné zdravotné a sociálne poistenie, a to ku koncu mesiaca, v ktorom bola živnosť zrušená (v prípade, že nie je súbežne vykonávaná iná zárobková činnosť, napr. v závislom pomere, teda ako zamestnanec). Potvrdenie o ukončení živnosti zaslané z SVA je potrebné zaniesť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené poistenie.

Ukončenie živnosti je potrebné oznámiť aj finančnému úradu, a to prostredníctvom formulára Verf 25.

 

 

Dohoda o vykonaní práce

Ako SZČO musíte so zamestnávateľom uzavrieť Dohodu o vykonaní práce (príp. Zmluvu o opatrovaní osôb), pričom zamestnávateľom môže byť:

 • samotná opatrovaná osoba
 • zmocnenec v mene opatrovanej osoby
 • tretia osoba (napr. príbuzný)

 

 

Náklady na 24-hodinovú starostlivosť

Ako SZČO musíte so zamestnávateľom nielen podpísať dohodu, ale si aj dohodnúť honorár, keďže ste sami zodpovední za odvádzanie daní a odvodov do sociálnej poisťovne.

* Podľa zákona o domácej opatere sa odvádzajú odvody obvykle vo výške 25 %. Ich výška však závisí od rôznych faktorov a uskutočňuje sa na základe výmeru dane z príjmov.

 

 

Daňová povinnosť z dane z príjmu

Samostatné opatrovateľské sily podliehajú svojim príjmom (prevádzkové príjmy mínus prevádzkové náklady) dani z príjmu (Einkommensteuerpflichtig) a nie dani zo mzdy (Lohnsteuerpflichtig). V nasledujúcom roku teda musia podať daňové priznanie (Einkommensteuererklärung). Povinnosť odviesť daň z príjmu (Einkommensteuer) vzniká pri ročnom príjme vyššom ako 11 000 € (hranica vzniku daňovej povinnosti). Daňové priznanie pre daň z príjmu sa musí podať na finančný úrad, ktorý je príslušný pre miesto sídla opatrovanej osoby. Viac informácií o daniach nájdete v sekcii Dane/vrátenie daní.

 

 


Zdroj: www.opatrovanie-rakusko.sk

 

3310

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu