Prídavky/materská

Zmena miesta vykonávania živnosti a rodinné prídavky

zemna miesta vykonavania zivnosti 17.6.2013V prípade, ak ako opatrovateľka zmeníte svoje pôsobisko, čiže preložíte prevádzku do inej spolkovej krajiny, resp. na miesto, ktoré je v pôsobnosti iného finančného úradu, je potrebné ohlásiť to na pôvodnom finančnom úrade (stačí telefonicky) a takisto na novom finančnom úrade. Na nový finančný úrad je potrebné prihlásiť sa formulárom Verf 24 - na vytlačenie, na vyplnenie v PC,v slovenčine.

V prípade, že poberáte rodinné prídavky každé dva mesiace, stačí oznámenie o zmene pôsobenia na finančný úrad. Opätovné podávanie žiadosti o priznanie rodinných prídavkov nie je nutné. Stačí, ak požiadate pôvodný finančný úrad o zaslanie podkladov pre rodinné prídavky na nový finančný úrad, ak tak, samozrejme, nový finančný úrad neurobí sám.

Čítať ďalej...

Rodičovský príspevok

MMDB131511 kinderbetreuungsgeldNárok na rodičovský príspevok (Kinderbetreuunsgsgeld) majú opatrovateľky len vtedy, ak:

 • majú priznaný nárok na rodinné prídavky na dieťa, prípadne Differenzzahlung, (aby bol priznaný nárok na rodinné prídavky, musí byť zase aktívna živnosť a platené sociálne odvody, pretože ak je živnosť čo i len pozastavená, opatrovateľka stráca nárok aj na rodinné prídavky aj na rodičovský príspevok)
 • dieťa musí žiť v jednej domácnosti s poberateľom dávky (spoločná domácnosť sa dokladuje potvrdením o trvalom pobyte rodiča a dieťaťa)
 • centrum životných záujmov rodiča i dieťaťa musí byť na území Rakúska
 • príjem rodiča poberajúceho rodičovský príspevok nepresahuje sumu vo výške 16 200 € alebo 60 % z príjmov dosiahnutých v roku pred poberaním rodičovského príspevku
 • rodič a dieťa majú práva na pobyt v Rakúsku podľa § 8 a § 9 zákona o prisťahovalectve (Niederlassungs und Aufenthaltsgesetz)

  Čítať ďalej...

Príspevok k paušálnemu rodičovskému príspevku

prispevok 17.6.2013Príspevok k rodičovskému príspevku (Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuugsgeld) sa môže uplatniť na deti narodené od 1. 1. 2010 a nárok naň majú:

 • osamelí rodičia, ktorých ročný príjem nepresiahol sumu 6 100 €
 • rodičia, u ktorých celkový ročný príjem druhého z rodičov nepresiahol sumu 16 200 € a príjem rodiča poberajúceho rodičovský príspevok nepresiahol sumu 6 100 €
 • rodičia alebo osamelí rodičia, ktorí si do opatery vzali dieťa do 3 rokov

* Nárok nemajú slobodní alebo rozvedení rodičia, ktorí aj naďalej zdieľajú spoločnú domácnosť a príjem jedného z nich presiahne sumu v bode dva.

Čítať ďalej...

Dávky v materstve pre matky - zamestnankyne

matky-zhamestnankyneAk ste opatrovateľkou v Rakúsku a máte záujem o poberanie dávok v tejto krajine, treba si v prvom rade uvedomiť rozdiel medzi prácou v závislom pomere, teda ako zamestnankyňa, a prácou na živnosť.

 • Opatrovateľky pracujúce ako zamestnankyne väčšinou v Rakúsku vlastnia byt, a teda tam aj žijú. Často sú tam prihlásené aj k trvalému pobytu (trvalý pobyt však nie je podmienkou na priznanie nejakej dávky), a preto majú zvyčajne nárok na všetky dávky vyplývajúce z ich tehotenstva a rodičovstva. Odo dňa, kedy zistia, že sú tehotné, ich zamestnávateľ nesmie prepustiť a musí brať ohľad na ich stav (primeraná pracovná záťaž).

 • Opatrovateľky pracujúce na živnosť takúto možnosť nemajú. Aj po zistení, že sú tehotné, musia naďalej vykonávať tú istú opatrovateľskú činnosť bez ohľadu na ich stav. Z tohto dôvodu väčšina opatrovateliek živnostenskú činnosť ukončí, resp. pozastaví, a vráti sa späť na Slovensko, čím im však zaniká nárok na priznanie akejkoľvek dávky v Rakúsku. Ak si však počas celej doby tehotenstva a po pôrode budú platiť odvody a ponechajú si aktívnu živnosť, nárok na priznanie dávky v materstve a priznanie rodičovského príspevku ostane zachovaný.

Čítať ďalej...

Dávky v materstve pre matky - živnostníčky

 davky v materstve - matky-zivnostnickyAk ste opatrovateľkou v Rakúsku a máte záujem o poberanie dávok v tejto krajine, treba si v prvom rade uvedomiť rozdiel medzi prácou v závislom pomere, teda ako zamestnankyňa, a prácou na živnosť.

 • Opatrovateľky pracujúce ako zamestnankyne väčšinou v Rakúsku vlastnia byt, a teda tam aj žijú. Často sú tam prihlásené aj k trvalému pobytu (trvalý pobyt však nie je podmienkou na priznanie nejakej dávky), a preto majú zvyčajne nárok na všetky dávky vyplývajúce z ich tehotenstva a rodičovstva. Odo dňa, kedy zistia, že sú tehotné, ich zamestnávateľ nesmie prepustiť a musí brať ohľad na ich stav (primeraná pracovná záťaž).
 • Opatrovateľky pracujúce na živnosť takúto možnosť nemajú. Aj po zistení, že sú tehotné, musia naďalej vykonávať tú istú opatrovateľskú činnosť bez ohľadu na ich stav. Z tohto dôvodu väčšina opatrovateliek živnostenskú činnosť ukončí, resp. pozastaví, a vráti sa späť na Slovensko, čím im však zaniká nárok na priznanie akejkoľvek dávky v Rakúsku. Ak si však počas celej doby tehotenstva a po pôrode budú platiť odvody a ponechajú si aktívnu živnosť, nárok na priznanie dávky v materstve a priznanie rodičovského príspevku ostane zachovaný.

  Čítať ďalej...

710

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu