Prídavky/materská

Postup pri vybavovaní rodinných prídavkov

 

  Dokumenty a formuláre potrebné na vybavenie rodinných prídavkov:

* Formuláre E 411 a E 401 potvrdzuje príslušná pobočka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a je možné si ich nechať potvrdiť v nemčine, čo urýchli schvaľovanie rodinných prídavkov v Rakúsku. Formuláre však môžu byť aj v slovenčine a rakúsky finančný úrad ich musí akceptovať. Ku žiadosti o vyplnenie formulárov E 401 a E 411 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné predložiť aj rakúsky živnostenský list a potvrdenie o pobyte

 

 

Vydaté matky s deťmi

Vydatým matkám alebo matkám žijúcim v spoločnej domácnosti s partnerom sa rodinné prídavky vyplácajú raz ročne so spätnosťou 1 rok dozadu, pričom do úvahy sa berie kalendárny rok. Vyplácanie však nie je automatické, a preto je oň potrebné každý rok požiadať.

V prípade, že rodinné prídavky poberá na Slovensku manžel/ka, je potrebné požiadať o vyplatenie rozdielu v dávkach – Differenzzahlung, na ktoré sa používa formulár Beih 38 - na vyplnenie v PC alebo na vytlačenie. K žiadosti o rodinné prídavky je však potrebné ešte doložiť potvrdenie o príjme manžela a potvrdenie o výške vyplatených prídavkov za uplynulý kalendárny rok (potvrdzuje to príslušná pobočka sociálnej poisťovne na formulári E 411 po predložení potvrdenia o výške príjmu).

* Vydaté matky s deťmi musia predložiť aj sobášny list preložený do nemčiny a vdovy a vdovci úmrtný list manžela/manželky taktiež preložený do nemeckého jazyka.

 

K žiadosti o rodinné prídavky si treba pripraviť aj:

  • zmluvu (Werkvertrag) uzatvorenú s rodinou, pacientom príp. zákonným zástupcom (môže to byť aj písomné prehlásenie pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o výkone opatrovateľskej činnosti za dané obdobie)
  • faktúry, prípadne iné príjmové doklady ako dôkaz o skutočnom vykonávaní živnosti
  • potvrdenie o existujúcom povinnom sociálnom poistení – potvrdenia o zaplatení poistného (vyplatené šeky od SVA, prípadne potvrdenie z SVA o vzniku poistenia alebo potvrdenie o tom, že na poistnom nie je žiadny dlh)


* Nárok na rodinné prídavky nemajú osoby, ktoré nepodliehajú rakúskym právnym predpisom. Ide o osoby, ktoré pracujú v Rakúsku, ale súbežne aj na Slovensku a na základe vystaveného formuláru E 101 Slovenskou sociálnou poisťovňou neplatia odvody v Rakúsku, ale na Slovensku.

 

Výška rodinných prídavkov závisí od veku dieťaťa. Jednotlivé sumy a vekové kategórie nájdete tu.

 

Zdroje: www.ec.europa.eu, www.eures.sk, www.opatrovanie-rakusko.sk

5520

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu