Prídavky/materská

Nárok na rodinné prídavky vo viacerých členských štátoch

 

 

 

Poradie prednosti sa určuje podľa:

  • nároku na základe živnostenskej alebo závislej činnosti (smerodajné je bydlisko dieťaťa, a to za predpokladu, ak je niektorá z činnosti vykonávaná v štáte bydliska dieťaťa)

* V prípade, že sa poradie prednosti nedá určiť na základe bydliska dieťaťa (dieťa nemá bydlisko ani v jednom z príslušných štátov), vypočíta každý dotknutý členský štát výšku dávok s prihliadnutím na deti, ktoré nemajú bydlisko na jeho území. V tomto prípade vyplatí dávky v plnej výške príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú najvyššie dávky a príslušná inštitúcia druhého členského štátu jej nahradí polovicu tejto sumy, maximálne však do hornej hranice sumy stanovenej právnymi predpismi tohto druhého členského štátu.

  • nároku vznikajúcom na základe poberania dôchodku (smerodajné je miesto bydliska detí)

    * Ak nie je bydlisko dieťaťa v ani jednom z členských štátov, kde vznikol nárok na dôchodok, určuje sa poradie prednosti podľa dĺžky poistnej doby poberateľa dôchodku.

  • nároku vznikajúcom na základe bydliska (smerodajné je bydlisko dieťaťa).

 

Po určení prednosti, teda po určení toho, ktorý štát bude vyplácať dávky vo výške, akú stanovujú jeho platné zákony a ktorý poskytne, v prípade potreby, iba rozdielový doplatok, pozastaví členský štát, v ktorom boli predtým poberané rodinné dávky ich vyplácanie, a to ku koncu mesiaca, počas ktorého vznikol nárok na dávky v inom členskom štáte. Druhý členský štát vypláca dávky v plnej výške podľa vnútroštátnych zákonov.

Po priznaní nároku na rodinné dávky v niektorom z členských štátov, sa zohľadní situácia celej rodiny, ako keby sa na všetky zúčastnené osoby vzťahovali právne predpisy daného členského štátu a ako keby všetky mali bydlisko v tomto členskom štáte.

* Žiadosť o dorovnanie rodinných prídavkov (Ausgleichzahlung) sa podáva po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý žiadate o rodinné prídavky, prípadne po skončení nároku na podobné rodinné dávky v inej krajine. Žiadosť si môžete stiahnuť tu.

* Dorovnanie dávok (rozdielový doplatok) sa však nemusí poskytovať na deti s bydliskom v inom členskom štáte, ak je nárok na rodinné dávky založený iba na bydlisku.

 

 

Zdroje: www.ec.europa.eu, www.eures.sk, www.opatrovanie-rakusko.sk

5510

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu